Jogszabály-változási árhullám 2017

2017. január elsejével majdnem minden környezet-, munkavédelmet és energetikát érintő jogszabály változott. Ennek elsősorban a 2016 végén bejelentett újabb hatósági székhelyek és jogkörök változása volt az oka, de bekerültek olyan tartalmi követelmények is az EHS és energetika területekre, melyek a termelő és szolgáltató cégek jogszabályi megfelelését jelentősen befolyásolja.

A hatósági ügyintézésben technikai változás, hogy 2017. január 1-től 19 hatóság van hivatalban, megyei illetékességű járási szinten az első fokú környezetvédelmi feladatok ellátására. A Pest megyei hivatalhoz kerül a másodfokú ügyintézés országos szinten. A környezetvédelmi laboratóriumok helyzete változatlan marad.

A környezetvédelmi változások között jelentős változás, hogy a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló rendelet bővült a bűz és harmonizált szabvány fogalmakkal. Változott a levegőterheltségi szint mérésének szabályozása, a kibocsátások mérésének követelményei, diffúz források vizsgálata, típusjóváhagyás fejezetek és a mellékletekben közölt eljárások módja jelentősen módosultak.

A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről. Változások történtek a kibocsátások engedélyezése, nyomon követése és jelentése témakörön belül a bejelentések módjában és határidejében.

 26/2014. (III. 25.) VM rendeletben az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendeletben módosultak a VOC mérés szabályai.

 

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. A kötelezettségeket kiterjesztették a fluortartalmú üvegházhatású gázok 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben nem szabályozott felhasználásaira is.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. Változott a csomagolószerek tekintetében vezetett nyilvántartási szabályozás.

Munkavédelmi szabályozásokban új jogszabályként jelent meg a 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról. A rendelet a 9/2001 (IV.5.) GM rendelet helyébe lépett, több jelentős változtatást tartalmazva. Bővült a fogalom-meghatározások fejezete, új egységként beépült a gazdasági szereplők kötelezettségei, valamint a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közös szabályok és a megfelelőség értékelő szervezetek bejelentési kötelezettségei, ill. a termék piacfelügyeleti ellenőrzése és az Uniós védintézkedési eljárás rendje.

 

Energetika témakörben a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról bevezette az energetikai szakreferens és a Nemzeti Energetikusi Hálózat fogalmakat. Energetikai szakreferenst kell igénybe venni a vállalatoknak a következő feltételek teljesülése esetén: 400 000 kWh villamos energiát,100 000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget meghaladó energia felhasználás a tárgyévet megelőző 3 évben.

Változott az energetikai audit követelménye, valamint az ellenőrzés szabályai. A Hivatal ezentúl értesítés nélkül is ellenőrizhet. Módosultak az energetikai auditor képesítési követelményei.

2015 évi LVII. törvény az energiahatékonyságról szintén több fontos változást tartalmaz. Módosultak az adatszolgáltatás szabályai, a regisztráció díjköteles (100 000 Ft). Változtak az auditálás adatszolgáltatásának feltételei. Új kötelezettségként jelenik meg az energetikai szakreferens megbízása. Módosultak az energetikai auditor képesítési követelményei.

Új jogszabályokként jelent meg a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia-megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről. A jogszabály az említett energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat.) 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatás teljesítését szabályozza.

Új energetikai jogszabály az 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről. A jogszabály az energetikai auditálás adatszolgáltatását szabályozza.

Kis kitekintéssel, de energetika témában az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2017-től iktatta be az Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye című bekezdését. Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezését követő adóévben - vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében - és az azt követő öt adóévben. Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházás elszámolható költségének 30 százalékát, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 

Kapcsolódó szolgáltatások: