A levegőtisztaság-védelmi jogszabályi változásokról

A 2016-os, 2017-es év váltásával több jelentős változás lép életbe a levegőtisztaság-védelmiszabályozásba. A módosítások a szabványos emisszió mérések módjától az emittált mennyiségek bejelentési kötelezettségéig érinti az üzemeltetőket.

A 4/2011 VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről legfontosabb módosítása a tömegáram küszöb alatti kibocsátású létesítményeknél jelentős. 2017-től, ha a határértéknél magasabb emittált koncentrációt mérnek tömegáram küszöb alatti kibocsátású létesítményeknél, az üzemeltető éves levegőtisztaság-védelmi bejelentésre (LM) ugyanúgy kötelezett lesz, mint a küszöbértéket meghaladó létesítmények. A jelenlegi szabályozás alapján küszöbérték alatti üzemelés során csak alapbejelentésre (LAL) kötelezettek. Abban az esetben, ha az üzem nem lépi túl sem a határértékeket sem pedig a küszöbértékeket, nyilatkozatot kell tennie a Hatóság felé erről. 2017-ben az EU 2015/1480 irányelv a környezeti levegő minőségének vizsgálata keretében alkalmazott referencia-módszereket, adathitelesítést és mintavételi pontok elhelyezkedését meghatározó szabályokról átvezetésre kerül a magyar szabályozásba, jelentősen módosítva ezzel a 6/2011 VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló rendelkezést.

 Megjelenik a bűz és az indikatív mérésfogalma. Jelentős tartalmi módosítás a bűzre meghatározott határértékek és szagküszöb értékek bevezetése, amely előreláthatóan 2017 végére-2018-elejére tervezett bevezetni.

  A levegőtisztaság-védelmi ellenőrző mérések esetén az engedélyes 8 nappal a mérés előtt értesíteni köteles a hatóságot, amely jogosult a mérés idejére kivonulni és felügyelni azt. A kötelező éves mérések jegyzőkönyveit jelenleg a bevallási időszak végéig (tárgyév március 31.) kell beküldeni. Jövő évtől a kötelező mérések időpontjai és gyakoriságai az engedélyekben lesznek hatóságilag meghatározva. Időszakos emisszió mérés gyakoriságával kapcsolatban egyenletes vagy nem egyenletes üzemelésre (és környezeti hatásra) hivatkozva és a Hatóság felé igazolva a kötelező emisszió mérés elhalasztását lehet igényelni. Ciklikusan változó kibocsátású technológiákra vonatkozóan az emisszió mérés időtartamát a jövőben ciklusok hossza határozza meg. Rövid ciklus esetén minimum 3 ciklust kell mérni, hosszú ciklus estén elegendő egyet végigmérni.

  Az imissziós referencia szint melléklete módosul a PM10 szennyezőanyagra nézve új referencia feltételekkel (a mérési időpont szerinti hőmérséklet és nyomás) kell értékelni az eredményeket.

  A mérési helyszínek kiválasztásának szabályozása részletes meghatározásokat fog tartalmazni a pontos és releváns eredmények elérése érdekében. Az adatminőségi követelmények terén a felelősségi körök elhatárolásával, PM10 határértékre vonatkozó értékek pontosításával kívánják javítani a minőséget. Ezen felül a PM10, fémek, PAH tartalom mérés adatminőségére vonatkozóan rész mintavételezés (indikatív mérés) lesz lehetséges.

   2017-ben tervezett egyéb módosítások még a 2015/2193 irányelv a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról harmonizációja 2017.dec.31-ig tervezett. Ezzel egy jogszabály fogja szabályozni a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeit a 23/2001 KöM rendelet helyett. Az Európai irányelv igen szigorú határértékeket állapít meg, amelyeket két turnusban 2020-ig és 2030-ig be kell vezetni a magyar jogrendbe is.

  A hatósági ügyintézésben technikai változás, hogy 2017. január 1-től 19 hatóság lesz, megyei illetékességű járási szinten az első fokú környezetvédelmi feladatok ellátására. A pest megyei hivatalhoz kerül a másodfokú ügyintézés országos szinten. A környezetvédelmi laboratóriumok helyzete változatlan marad.

Kapcsolódó szolgáltatások: