Az első negyedévben bekövetkezett jogszabályi változások

 

 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről: Meghatározza az eljárást abban az esetben, ha veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód egyaránt rendelhető a hulladékhoz. Új azonosító kódok kerültek bevezetésre (pl. 16 03 07* fémhigany).

 

 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.

 

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól. Egyes engedélyköteles tevékenységek átkerültek a bejelentés köteles kategóriába.

 

 • évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról: Termékdíjjal kapcsolatos változások: új és módosuló fogalmak: (termékdíj átalány, csomagolás, csomagolás alkotóeleme, csomagolás-összetevő, csomagolási hulladék, építési termék, gépjármű). Termékdíj raktárat ezentúl egyéni vállalkozó nem üzemeltethet. Változtak a termékdíj bírság szabályai. Bevezetésre került a késedelmi pótlék.

 

 • 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról, változtak a termékdíj raktár szabályai, a számlán való feltüntetés szabályai, új a gépjármű termékdíj köteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíj átalány szabályozása.

 

 • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről.

 

 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben (a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról) külön szabályozásra kerültek a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák, valamint változott a zajkibocsátási határérték megállapításának módszere (1. melléklet); az üzemi, szabadidős és építési zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati és értékelési) módszere (4. melléklet); új melléklet a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák éves adatszolgáltatásának tartalma.

 

 • 1907/2006/EK  REACH: a XVII. melléklet az egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások változtak.

 

 • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.

 

 • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 11/2013. (III. 21.)

 

 • NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról. A rendelet 2. melléklete a Műszaki Biztonsági Szabályzat teljesen megújult.

 

Kapcsolódó szolgáltatások: